GDPR

Zásady zpracování osobních údajů Advokátní kanceláře Chlebcová s.r.o.

V rámci poskytování právních služeb zpracováváme osobní údaje klientů a třetích osob. Veškeré zpracovávané osobní údaje chráníme jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, jimiž jsou zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Okruh údajů, které zpracováváme, se odvíjí od druhu vyřizované věci. Vždy jsou to minimálně základní identifikační údaje klienta, které jsou potřebné pro uzavření dohody o poskytnutí právní služby či k přípravě plné moci, a kontaktní údaje. Dále to mohou být údaje o rodinné a osobní situaci, osobním stavu, bankovní spojení, údaje o majetkové a finanční situaci a údaje o soudních, exekučních, trestních či správních řízeních, jež se klienta dotýkají.

Obdobné údaje zpracováváme i o třetích osobách, pokud se jich daný případ týká.

Poskytování osobních údajů se děje na základě dohody o poskytnutí právní služby, případně na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud jsme k poskytování právních služeb ustanoveni. Sdělení osobních údajů je nezbytným předpokladem pro poskytování právních služeb, bez toho není možné právní služby poskytovat.

Ve smyslu GDPR jsme správcem Vašich osobních údajů, tj. tyto rámci poskytování právních služeb shromažďujeme, uchováváme a využíváme i jinak zpracováváme.

Kategorie osobních údajů a účely, pro které je zpracováváme, jsou uvedené buď v informaci pro klienty či pro třetí strany, nebo v GDPR dokumentaci, která je k nahlédnutí v naší advokátní kanceláři.

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým smluvně sjednaným zpracovatelům osobních údajů, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

V zákonem stanovených případech jsme oprávněni (resp. povinni) některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se s námi, popř. jiné údaje, které obdržíme od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použijeme za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Osobní údaje třetích osob budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.